Skip to content

STATUT
Stowarzyszenia
„Baby Pruskie Tradycja Jakości”

ze zmianami wprowadzonymi decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
które odbyło się 3 maja 2021 roku w Piwnicach Wielkich

Tekst ujednolicony

 

Rozdział I
Nazwa, siedziba, charakter prawny, teren działania

§ 1

 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie „Baby Pruskie Tradycja Jakości”zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie jest apolityczne i nie jest związane z jakimkolwiek wyznaniem.

§ 2

Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104).

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Piwnice Wielkie.
 2. Teren działania Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczypospolitej.
 3. Stowarzyszenie może realizować swoje cele statutowe na terenie kraju i za granicą.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy jego członków.
 2. Do prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Członkowie założyciele Stowarzyszenia pracują na jego rzecz wyłącznie społecznie.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, stowarzyszeń krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania, zgodnie z art. 5 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach.

§ 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i wyróżniającego znaku graficznego lub odznaki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 8

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.

Rozdział II
Cel i sposoby realizacji zadań statutowych.

§ 9

 1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
  a. prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką, stosunkami pracy, zdrowiem, oraz sprawami społecznymi o szczególnym znaczeniu rozwojowym, w tym dotyczących znakowania i bezpieczeństwa żywności;
  b. występowanie do organów władzy państwowej, samorządowej i sądowniczej w sprawach dotyczących zrzeszonych podmiotów i organizacji;
  c. wspieranie procesu integracji społecznej i gospodarczej Polski z Unią Europejską oraz ułatwianie członkom nawiązywania kontaktów zagranicznych i współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi;
  d. współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą, oraz prowadzenie działań na rzecz obywatelskiej aktywności, odpowiedzialności, ochrony praw i swobód obywatelskich, jak również dostępu obywateli do informacji;
  e. opiniowanie założeń i projektów dokumentów strategicznych, projektów ustaw oraz aktów i dokumentów wykonawczych w zakresie objętym celami i zadaniami Stowarzyszenia oraz interesami jego członków;
  f. działalność służąca wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem m.in. niepełnosprawni, seniorzy , dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub dotkniętych ubóstwem w tym z terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo, komunikacyjnie lub cyfrowo;
  g. inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego ekonomicznego i technicznego w zakresie związanym ze zdrowiem oraz produkcją, przetwórstwem i bezpieczeństwem żywności;
  h. prowadzenie badań w sferze stosunków pracy, stosunków społecznych i gospodarczych, jak również w zakresie zdrowia, oraz produkcji, przetwórstwa i bezpieczeństwa żywności;
  i. prowadzenie czynnej działalności w obszarze rynku pracy, szczególnie realizując zadania związane z walką z bezrobociem i wykluczeniem społecznym;
  j. popularyzacje wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej, technicznej, technicznej i technologicznej z zakresu przetwórstwa i bezpieczeństwa żywności, zdrowia i edukacji, oraz będącej efektem badań w innych dziedzinach w szczególności poprzez wydawnictwa, publikacje i inne formy popularyzatorstwa;
  k. Inicjowanie działań wspierających rozwój społeczności lokalnych, wspólnot samorządowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, komunikacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna;
  l. działalność mająca na celu podtrzymanie oraz rozwój tradycji narodowej i regionalnej, oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej;
  m. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  n. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  o. działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
 2. Stowarzyszenie reprezentuje swych członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych osób fizycznych, osób prawnych oraz organizacji związanych z rękodziełem, rzemiosłem, przetwórstwem i innych podmiotów.

§ 10

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a. analizowanie potrzeb oraz zgłaszanie inicjatyw w sprawie produkcji i sprzedaży produktów żywnościowych, a także wytworów rękodzieła i rzemiosła;
  b. opracowanie i przedkładanie zainteresowanym propozycji oraz opinii na temat możliwości uruchomienia nowych wyrobów bądź ich wykorzystywania w gastronomii i agroturystyce;
  c. szkolenie zainteresowanych uruchomieniem produkcji, jak i cykliczne podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia poprzez szeroki zakres szkoleń (kursy, seminaria, konferencje itp.);
  d. określenie nowych kierunków zbytu produktów i ich sprzedaży bezpośredniej;
  e. organizowanie ocen i konkursów produktów oraz rankingów produktów gastronomii i agroturystyki;
  f. organizację: krajowych i zagranicznych sympozjów naukowo-technicznych i spotkań zawodowo-koleżeńskich;
  g. czynne członkostwo w organizacjach pozarządowych o charakterze zbliżonym do działalności i celów Stowarzyszenia;
  h. organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych;
  i. organizowanie i popieranie szkoleń, seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń służących realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;
  j. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy państwowej i samorządowej;

§ 11

 1. Stowarzyszenie może współorganizować, reprezentować i finansować inne formy organizacyjne takie jak: komitety, grupy robocze, platformy, fora i tym podobne, jeżeli ich działalność jest zgodna z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenie i ich prawa i obowiązki.

§ 12

 1. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i osoby prawne, którym bliskie są cele Stowarzyszenia.
 2. Członkowie dzielą się na:
  a. członków zwyczajnych;
  b. członków honorowych;
  c. członków wspierających.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 13

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, nie karana za popełnienie przestępstw umyślnych niezależnie od narodowości oraz miejsca stałego zamieszkania.

§ 14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, której bliskie są cele Stowarzyszenia, a w szczególności osoba, która przyczyniła się znacząco do promocji regionu Warmii i Mazur, tradycji oraz jakości produktów i usług regionu warmińsko-mazurskiego.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie wspierający będący osobą prawną działają za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 16

 1. Warunkiem uzyskania członkostwa określonego w § 13 i 15 jest złożenie pisemnej deklaracji o następującej treści: ”Akceptuję cele Stowarzyszenia „Baby Pruskie Tradycja Jakości”, zobowiązuję się do czynnego uczestnictwa w jego pracach i opłacania składek, a nadto do uiszczenia wpisowego określonego w uchwale podjętej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia”.

§ 17

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  a. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
  b. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
  c. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym;
  d. poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia i jego władz, a także wysuwać wobec władz Stowarzyszenia postulaty i wnioski dotyczące jego działalności;
  e. korzystać z pomocy fachowej Stowarzyszenia na zasadach i w granicach określonych regulaminem i uchwałami Zarządu;
  f. nosić odznakę Stowarzyszenia;
  g. uczestniczyć w zjazdach, konferencjach i innych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd;
  h. korzystać z pomieszczeń i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
 2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  a. propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji jego celów;
  b. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
  c. przestrzegać prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  d. regularnie opłacać składki członkowskie;
  e. dbać o stałe podnoszenie tradycji jakości produktów i promocję regionów Polski północno-wschodniej;
  f. chronić własność Stowarzyszenia;
  g. godnie reprezentować Stowarzyszenie.

§ 18

 1. Członek honorowy ma prawo:
  a. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym;
  b. wyrażać opinie i zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy ma obowiązek:
  a. przestrzegać prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  b. godnie reprezentować Stowarzyszenie.
 3. Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku opłacania składek członkowskich oraz nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
 2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
 3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 20

 1. Członek wspierający ma prawo:
  a. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym;
  b. wyrażać opinie i zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  c. korzystać z pomocy fachowej Stowarzyszenia;
  d. korzystać z pomieszczeń i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
  e. brać udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym;
  f. posiadać odznakę Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający ma obowiązek:
  a. promować działalność Stowarzyszenia;
  b. przyczyniać się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  c. regularnie opłacać składki członkowskie;
  d. przestrzegać prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  e. dbać o stałe podnoszenie tradycji jakości produktów i promocję województwa warmińsko-mazurskiego;
  f. chronić własność Stowarzyszenia;
  g. godnie reprezentować Stowarzyszenie.

Rozdział IV
Zasady nabycia i utraty członkostwa

§ 21

 1. Członek zwyczajny zostaje przyjęty do Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający zostaje przyjęty do Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy zostaje przyjęty do Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podjętej zwykłą większością głosów członków Walnego Zebrania uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu, na wniosek Zarządu lub grupy co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Uchwała o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia wywołuje skutek od chwili jej podjęcia.
 5. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia kandydatowi na członka zwyczajnego lub członka wpierającego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od doręczenia uchwały odmawiającej przyjęcia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Uchwała Walnego Zebrania wydana w wyniku odwołania o którym mowa w ust. 5 oraz uchwała w przedmiocie nadania lub odmowy nadania honorowego członkostwa jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 22

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
  a. rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
  b. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia – z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia, nieprzestrzegania prawa, postanowień niniejszego statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia;
  c. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia w wyniku nieopłacenia składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy;
  d. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia w wyniku skazania członka Stowarzyszenia prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego;
  e. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej;
 2. Członkostwo honorowe ustaje, z zastrzeżeniem ust. 1 lit. d i e, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej na wniosek Zarządu.
 3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia lub skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od doręczenia uchwały odmawiającej przyjęcia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Uchwała Walnego Zebrania wydana na podstawie ust. 2 oraz uchwała wydana w wyniku odwołania o którym mowa w ust. 3 jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia

§ 23

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
  b. Zarząd Stowarzyszenia;
  c. Komisja Rewizyjna.

§ 24

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia udział biorą:
  a. członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym;
  b. członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym;
 4. Członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§ 25

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu, chyba, że inne postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.

§ 26

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
  a. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 31 i § 39 Statutu;
  b. zatwierdzanie uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach przewidzianych w Statucie;
  c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  d. udzielanie absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków;
  e. uchwalenie zmian w Statucie;
  f. uchwalanie programów działalności i zaleceń dla władz Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie budżetu i bilansu Stowarzyszenia;
  g. wyrażanie zgody na obciążanie lub zbycie majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia;
  h. zatwierdzenie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  i. ustalenie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego;
  j. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
  k. rozwiązanie lub likwidacja Stowarzyszenia;
  l. podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych przez władze Stowarzyszenia, a niezastrzeżonych postanowieniami statut do kompetencji innych władz;
  m. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych;
  n. podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu w sprawie nadania bądź pozbawienia godności członka honorowego;
  o. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu odmawiających przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia i uchwał o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia;
  p. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników stowarzyszenia.

§ 27

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca. Zarząd powiadamia o Zebraniu wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad, datę, godzinę i miejsce Zebrania.

§ 28

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd celem rozstrzygnięcia spraw wykraczających poza zwykły zarząd, wymagających niezwłocznego załatwienia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 3. Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie, jeżeli Zebranie nie zostanie zwołane w terminach i trybach, o których mowa w § 27 i § 28 ust. 2. Komisja Rewizyjna powiadamia o Nadzwyczajnym Zebraniu wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad, datę, godzinę i miejsce Nadzwyczajnego Zebrania.
 4. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których załatwienia zostało ono zwołane.

§ 29

 1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyborów i odwoływania władz Stowarzyszenia, kiedy głosowanie ma charakter tajny.
 2. Głosowanie tajne w innych sprawach zarządzane jest w razie zgłoszenia takiego żądania, przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych obecnych na Zgromadzeniu.

§ 30

 1. Zarząd składa się z pięciu członków zwyczajnych.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 2 Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
 3. Tryb i zasady działania Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes. W razie jego nieobecności pracami Zarządu Kieruje wskazany przez niego Wiceprezes lub inny członek Zarządu.
 5. Pierwszy Zarząd powołuje Zgromadzenie Założycieli.
 6. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§ 31

 1. W razie zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę członków Zarządu. Uchwała Zarządu w przedmiocie kooptacji podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków na jego najbliższym posiedzeniu.
 2. W przypadku zmniejszenia się stanu liczebnego członków Zarządu poniżej 50%, wyboru brakujących członków organu dokona Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 32

 1. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz, a w szczególności:
  a. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
  b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
  c. ustalenie okresowych planów działalności i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia;
  d. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 21 ust. 3;
  e. zwoływanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia;
  f. powoływanie sekcji zawodowych, specjalistycznych, organów opiniodawczo doradczych i wykonawczych;
  g. wnioskowanie o nadawanie i pozbawianie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia i Honorowego Prezesa Stowarzyszenia;
  h. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
  i. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie działalności;
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest co najmniej trzech członków Zarządu łącznie w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, dotyczy to także zaciągania zobowiązań majątkowych.

§ 33

 1. Zarząd może powołać organy opiniodawczo-doradcze i wykonawcze Zarządu, którym może przekazać uprawnienia do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Członkowie tych organów powoływani są imiennie przez Zarząd spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Zakres działania organów określonych w ust. 1 określi stosowna uchwała Zarządu.

§ 34

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać ze Stowarzyszeniem w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym. Umowy o pracę lub cywilnoprawne z członkami zarządu zawiera i rozwiązuje Komisja Rewizyjna lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.
 2. Nieetatowi Członkowie Zarządu lub organów powołanych przez Zarząd stosownie do postanowień § 33 Statutu mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umów cywilnoprawnych, o ile Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o przyznaniu oraz wysokości wynagrodzenia.

§ 35

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa, zastrzeżeniem ust. 3, chyba, że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos odpowiednio Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 36

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 2. Głosowanie tajne w innych sprawach zarządzane jest w razie zgłoszenia takiego żądania, przez co najmniej 1 członków Zarządu obecnego na posiedzeniu.

§ 37

Komisja Rewizyjna jest organem stałego nadzoru i kontroli działalności Stowarzyszenia.

§ 38

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 osób. Komisja Powołuje ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 4. Pierwszą Komisję Rewizyjną powołuje Zebranie Założycieli.

§ 39

 1. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Komisji. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę członków Komisji. Uchwała Komisji w przedmiocie kooptacji podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków na jego najbliższym posiedzeniu.
 2. W przypadku zmniejszenia się stanu liczebnego członków Komisji Rewizyjnej poniżej 50%, wyboru brakujących członków organu dokona Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 40

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a. kontrola bieżącej działalności stowarzyszenia, w tym kontrola finansowa;
  b. występowanie do Zarządu z wnioskami i żądaniami wyjaśnień;
  c. przedstawianie projektów uchwał i wniosków Walnemu Zebraniu;
  d. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce Stowarzyszenia oraz występowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi;
  e. składanie wniosków do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
  f. kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowego;
  g. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku, o którym mowa w § 28 ust. 3.

§ 41

 1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego członków, w tym Przewodniczącego, zastrzeżeniem ust. 3, chyba, że inne postanowienia statutu stanowią inaczej.
 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 42

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 2. Głosowanie tajne w innych sprawach zarządzane jest w razie zgłoszenia takiego żądania, przez co najmniej 1 członka Komisji obecnego na posiedzeniu.

§ 43

Komisja Rewizyjna powinna przeprowadzić kompleksową kontrolę działalności Stowarzyszenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

§ 44

 1. Majątek Stowarzyszenia może pochodzić:
  a) ze składek członkowskich i wpisowego;
  b) z darowizn, spadków i zapisów;
  c) z dochodów z własnej działalności;
  d) z dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie;
  e) z dochodów z majątku Stowarzyszenia;
  f) z ofiarności publicznej;
  g) z dotacji dostępnych dla Stowarzyszeń.

§ 45

 1. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do ostatniego dnia każdego miesiąca do kasy lub na rachunek bankowy Stowarzyszenia.
 3. Wpłaty pieniężne dokonywane do kasy będą niezwłocznie przekazywane na rachunek bankowy, po uwzględnieniu bieżących potrzeb stowarzyszenia.

Rozdział VII
Przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia

§ 46

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

 1. wydawanie książek PKD 58.11.Z
 2. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; PKD 46.39.Z
 3. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; PKD 47.61.Z
 4. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; PKD 70.22.Z
 5. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z
 6. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; PKD 72.19.Z
 7. działalność agencji reklamowych; PKD 73.11.Z
 8. działalność związana z organizowaniem targów i wystaw; PKD 83.30.Z
 9. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane; PKD 85.59.B
 10. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 93.29 B

Rozdział VII
Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia i postanowienia końcowe.

§ 47

Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może być dokonane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 48

 1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, odpowiednio Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie:
  a. wyznaczy likwidatora;
  b. określi na jakie cele zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.